หน่วยวิจัยกลศาสตร์การคำนวณ
เป็นหน่วยวิจัยที่อยู่ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งเมื่อปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านกลศาสตร์การคำนวณ เพื่อช่วยในการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี การออกแบบ งานทางวิศวกรรมอื่นๆ และการผลิตบุคลการในด้านนี้ให้กับประเทศ

วิสัยทัศน์
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกลศาสตร์การคำนวณในระดับสากลและพัฒนาบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านนี้ให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

พันธกิจ
1. พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในด้านกลศาสตร์การคำนวณ
2. ผลิตบุคลากรระดับปริญญาโทและเอก ที่มีขีดความสามารถด้านกลศาสตร์การคำนวณ
3. ดำเนินงานวิจัยด้านกลศาสตร์การคำนวณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
4. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านกลศาสตร์การคำนวณในระดับประเทศและระดับสากล


20/12/2552

หัวข้อปริญญานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โท และเอก
รายละอียดเพิ่มเติม

01/04/2552
ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
รายละอียดเพิ่มเติมVisitors