บุคลากร

หัวหน้าหน่วยวิจัย
ผศ. ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
หน้าที่รับผิดชอบ: ดำเนินงานของหน่วยวิจัยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การติดต่อ: โทร/แฟกส์ 02-564-3001 ต่อ 3197
E-mail: limwiroj@tu.ac.th

   

ผู้ช่วยนักวิจัยวิจัย
นายบรรจง เดชาพานิชกุล
หน้าที่รับผิดชอบ: งานวิจัยด้านวิศวกรรมทางการแพทย์, กลศาสตร์ของแข็ง
การติดต่อ: โทร/แฟกส์ 02-564-3001 ต่อ 3197
E-mail: bunjong@tu.ac.th

   

ผู้ช่วยนักวิจัยวิจัย
นางสาวสุภารัตน์ รัตนานนท์
หน้าที่รับผิดชอบ: งานวิจัยด้านโรงเรือนการเกษตร, กลศาสตร์การแตกร้าว
การติดต่อ: โทร/แฟกส์ 02-564-3001 ต่อ 3197
E-mail: nicky_bas08@hotmail.com

   
Home          Research          News          Staff          Students          Classes           Contact us          Links