ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
หัวข้อวิจัย


หัวข้อวิจัย

- การวิเคราะห์การไหลอัดตัวได้แบบไม่หนืดด้วยวิธีกาเลอร์คินแบบไม่ต่อเนื่อง

- การประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ใน 3 มิติ เพื่อหาแนวทางการลดอัตราการเสี่ยงของการตาบอดหรือความเสียหายของตาดำ (cornea) ในขณะผ่าตัด เนื่องจากความร้อนจากเข็มสลายต้อกระจกด้วยอัลตราซาวด์ที่ใช้ขณะผ่าตัด

- โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบโรงเรือนในพื้นที่โครงการหลวง

- การพัฒนาและออกแบบวัสดุและโครงสร้างโรงเรือนเพาะชำแบบครบวงจร

- การพัฒนาวัสดุและระบบโรงเรือนคลุมบ่อกุ้งเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecure) ของพ่อแม่พันธุ์กุ้ง

- การศึกษาชีวกลศาสตร์ของกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่า

- การพัฒนาวัสดุคลุมและออกแบบโครงสร้างโรงเรือนเพาะชำที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพพริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮ็อต (Super hot)

- การพัฒนาพลาสติกคอมโพสิทเพิ่มช่วงแสงสำหรับใช้เป็นพลาสติกคลุมแปลงเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร

- ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการไหล-อุณหภูมิ-โครงสร้าง ที่มีผลกระทบต่อกัน และการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมไทย

- การปรับปรุงตัวจับยึดหัวบันทึกในกระบวนการ Ion Mill Heatless Etching

- การศึกษาการไหลและการประหยัดพลังงานสำหรับห้องสะอาดที่ประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์

- การประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อลดความเสียหายของชิ้นส่วน PCCA ในการทดสอบ Thermal Shock

Home          Research          News          Staff          Students          Classes           Contact us          Links