ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
รายชื่อหนังสือ

รายชื่อหนังสือ


การวิเคราะห์และออกแบบงานทางวิศวกรรมด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. กรุงเทพฯ:
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2545.

   

กลศาสตร์ของไหล. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.

   

การประยุกต์ใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย SolidWorks™ Simulation. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ ส.ส.ท., 2552.

Home          Research          News          Staff          Students          Classes           Contact us          Links