นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า

นักศึกษาปริญญาโท
นายศิษฏ์ นวลศิริโกมล
หัวข้อ: การศึกษาการไหลของอากาศภายในโรงเรือนสตรอเบอร์รี่
E-mail:
sid2909@gmail.com

   

นักศึกษาปริญญาโท
นายภาณุพงศ์ กาญจนกุล
หัวข้อ: การศึกษาชีวกลศาสตร์ในกล้ามเนื้อขาของผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีก
E-mail: lottevidva@yahoo.com

   
Home          Research          News          Staff          Students          Classes           Contact us          Links