นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า

นักศึกษาที่จบหลักสูตรปริญญาโท ปี 2551
นายอนุวัฒน์ ยอดแสงคำ
หัวข้อ: การหาความเค้นบริเวณปลายร้อยร้าวด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบปรับขนาด
และ เทคนิคโฟโตอีลาสติกซิตี๊
E-mail:
anuwat@unimit.com

   

นักศึกษาที่จบหลักสูตรปริญญาโท ปี 2551
นายบรรจง เดชาพานิชกุล
หัวข้อ: การวิเคราะห์ความเ้ครียดของโลหะแผ่นที่ผ่านกระบวนการปั้มขึ้นรูปด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
E-mail:
bunjong@tu.ac.th

   

นักศึกษาที่จบหลักสูตรปริญญาโท ปี 2552
นายพีรศิษย์ บุญมงคลรักษา
หัวข้อ: การจำลองการไหลเวียนและการกระจายอุณหภูมิภายในโรงเรือนพริกหวาน
E-mail:
saimetu@yahoo.com

   

นักศึกษาที่จบหลักสูตรปริญญาโท ปี 2552
นางสาวอโนชา นามเหลา
หัวข้อ: การหาค่าตัวประกอบความเข้มของความเค้นในรูปแบบเปิดและรูปแบบเฉือนใกล้รอยร้าว
เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างรอยร้าวกับวัสดุผสม ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบปรับขนาด
และ เทคนิคโฟโตอีลาสติกซิตี้
E-mail:
anocha_n@tu.ac.th

   

นักศึกษาที่จบหลักสูตรปริญญาโท ปี 2553
นายปพน พุทธธนาศักดิ์
หัวข้อ: การศึกษาการไหลของอากาศและการประหยัดพลังงานในห้องสะอาดที่ประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์
E-mail:
paphon_korn@hotmail.com

   

นักศึกษาที่จบหลักสูตรปริญญาโท ปี 2553
นายวงศกร ภักดีพินิจ
หัวข้อ: การศึกษาทางชีวกลศาสตร์ของแรงในเส้นเอ็นบริเวณข้อเข่า
E-mail:
w_phakdeepinit@hotmail.com

   

นักศึกษาที่จบหลักสูตรปริญญาโท ปี 2553
นายปริญญา พงษ์ทอง
หัวข้อ: การประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์สำหรับปัญหาความเค้นเนื่องจากความร้อนใน 3 มิติ
E-mail: oparinya_o@hotmail.com

   
Home          Research          News          Staff          Students          Classes           Contact us          Links