ข่าวสาร


หัวข้อปริญญานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 20/12/52

1. การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องป้อนกาวอัติโนมัติ
2. การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องย้ายกระจกบานใหญ่
3. การออกแบบและพัฒนาต้นแบบชุดติดตั้งมุ้วลวดบนกรอบบานหน้าต่าง
4. การประเมินโอกาสที่เกิดความเสียหายของเฟรมหน้าต่าง โดยใช้เครื่องตรวจวัดความเค้นด้วยเทคนิคทางแสง

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก20/12/52

1. ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้ Lox-1 , MMP-9, S-100 B และ nitric oxide กับการไหลของหลอดเลือดสมอง
    ทั้งรูปแบบจำลองการไหลของคอมพิวเตอร์ ความเร็วของคลื่นชีพจรคลื่นการไหลและความดันเลือดส่วนกลาง
2. ศึกษาคุณสมบัติ biosensor ของ Lox-1 โดยผ่านทาง mechanotransduction ของเซลล์เอนโดทีเลียม
    ของหลอดเลือดและการเกิด oxidative stress ของหลอดเลือด
3. การสร้างรูปแบบจำลองการทำงานของกล้ามเนื้อภายหลังจากการฝึกเดินด้วยนักกายภาพบำบัด
    และเครื่องฝึกเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
4. การศึกษา KI, KII และ Trajectory ของรอยร้าวด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และเทคนิคโฟโตอิลาสติกซิตี้

 

ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 2 คน 01/04/52

เกณฑ์การรับสมัคร
1. จบปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีเวลาในการทำวิจัยเต็มเวลา
3. มีความสนใจงานวิจัยด้านกลศาสตร์การคำนวณ
4. ขยันและตั้งใจทำงานวิจัย
หมายเหตุ: เริ่มเข้าศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในปีการศึกษา 2552

 

Home          Research          News          Staff          Students          Classes           Contact us          Links